Reklama

Polskie atrakcje w National Geographic

TravelerW mar­co­wym wy­da­niu mie­sięcz­ni­ka Na­tio­nal Geo­gra­phic Tra­ve­ler opublikowano ze­sta­wie­nie 50 miejsc na świecie, które warto od­wie­dzić oraz rze­czy, któ­rych warto do­świad­czyć. Wśród propozycji kilka dotyczy Polski, oto one:

5 - zatańcz na cmentarzu życia w Leżajsku. Jest tu pochowany Eli­me­le­ch Weisblum, żyjący we XVIII w. rabin, jeden z pierwszych cadyków w historii judaizmu i jeden z najwybitniejszych przedstawicieli chasydyzmu. Jor­cajt, rocz­ni­ca jego śmier­ci, zmie­nia senne miasteczko - na kilka dni przy­la­tu­je tu nawet 10 tys. osób.

14 - rozwikłaj tajemnicę zamku szyfrów. Zamek Czocha w Leśnej (Dolny Śląsk) jest zbudowany ze złomów granitowych i gnejsów, spojonych zaprawą wapienną. Nie to jednak decyduje o jego niezwykłości. Hi­tle­row­cy pra­co­wa­li tu nad bro­nią ato­mo­wą i roz­pra­co­wy­wa­li szy­fry Armii Czer­wo­nej. W PRL szko­lo­no agen­tów ko­mu­ni­stycz­ne­go wy­wia­du. Jesz­cze w drugiej połowie ub. w. był w rękach Wojska Polskiego, choć ostatnio jako ośrodek wypoczynkowy.

21 - odwiedź Damę z gronostajem na Wawelu. Dzie­ło Le­onar­da da Vinci jest naj­cen­niej­szym obrazem w pol­skich zbio­rach.

38 - wytrop żubry w Puszczy Białowieskiej.

42 - podziwiaj Biebrzę podczas lotu balonem. Rzeka i rozległe bagna oglądane z wysokości robiąniesamowite wrażenie, chociaż zwiedzać mnożna je, oczywiście,także inaczej - kajakiem lub tratwą.

47 - zwiedź najgłębszą kopalnię na świecie. Poziom 320 m to drugi, najgłębszy poziom zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu, wydrążony na przełomie XIX i XX w., z systemem korytarzy opartych na dwóch wyrobiskach o łącznej długości około 2,5 km, oferujący m.in. jedyną w Europie podwieszaną kolejkę górniczą, udostępnioną do ruchu turystycznego.

Zdjęcie: podroze.onet.pl